Werkwijze polikliniek, fasen in behandeling

De intakefase bestaat uit meerdere gesprekken en een neurologisch onderzoek. Het doel van de intake is om met elkaar kennis te maken, om de aard en ernst van de klachten in kaart te brengen en te beoordelen of de hulpvraag past bij ons aanbod.

 

Na deze gesprekken overlegt het behandelteam over de hulpvraag, diagnose en welke behandeling het meest passend is, waarna een adviesgesprek volgt. In het adviesgesprek wordt samen met de patiënt besloten welke vorm van behandeling wordt opgestart en met welk doel. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Ook wordt besproken wat de patiënt zelf kan doen voorafgaand aan en tijdens de behandeling en hoe eventuele naasten kunnen helpen. Hierbij kan het gezamenlijk opstellen van een signaleringsplan een van de mogelijkheden zijn.
Soms kan het zijn dat na de intakefase blijkt dat er geen behandeling binnen onze polikliniek nodig is of dat behandeling of begeleiding door anderen beter past bij de situatie van de patiënt. Dit wordt dan in het adviesgesprek besproken.


Op indicatie is ergotherapeutisch onderzoek en neuropsychologisch onderzoek mogelijk. Dit kan voorafgaand aan de behandeling of gedurende de behandeling plaatsvinden.

Aan de hand van de gegevens uit de diagnostiekfase wordt een behandeling ingezet. De behandeling wordt multidisciplinair vormgegeven. Dat wil zeggen dat er altijd meerdere behandelende disciplines betrokken zijn.

 

De behandeling kan bestaan uit gesprekken met een van onze psychologen, soms in combinatie met psychomotore therapie (PMT).
Aanvullende behandeling met medicatie kan een mogelijkheid zijn.
Ook is het mogelijk voor patiënten om in gesprek te gaan met de neuroloog wanneer er nog specifieke vragen zijn over het hersenletsel die niet door de eigen behandelaar beantwoord kunnen worden.
Op indicatie kunnen we ambulante behandeling in de thuissituatie te bieden, afhankelijk van de regio waar de patiënt woont. Dit wordt geboden door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV).
We betrekken naasten zoveel als mogelijk bij de behandeling van de patiënt.
Soms is er een indicatie voor systeemtherapie als onderdeel van de behandeling. Dit wordt geboden door een van onze systeemtherapeuten.


Regelmatig worden de gezamenlijk opgestelde behandeldoelen geëvalueerd met de patiënt en daarnaast binnen het multidisciplinaire team.
Wanneer de behandeldoelen behaald zijn wordt toegewerkt naar afronding van de behandeling binnen de polikliniek.
Soms kan het zo zijn dat nog niet alle doelen behaald zijn, maar dat de expertise Neuropsychiatrie niet meer nodig is. Dan wordt in overleg met de patiënt gekeken naar behandel- of begeleidingsmogelijkheden elders, bijv. binnen de basis GGZ, reguliere specialistische GGZ of begeleiding in de thuissituatie.

 

Terug naar Winkler Expertisecentrum Neuropsychiatrie Polikliniek


Datum laatste aanpassing: 18-04-2023