Duurzaamheid Pro Persona krijgt vorm

Zondag 16 december 2018

In het streven een duurzame organisatie te worden is een eerste mijlpaal bereikt: Pro Persona heeft haar Duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Hierin staat het ambitieniveau van de organisatie, compleet met doelen voor de komende jaren, zoals een bijdrage leveren aan een circulaire economie en aansluiten bij de omslag van kolen/gas naar hernieuwbare energiebronnen.

 

 

Actieplan 

 

Deze doelen zijn uitgewerkt tot een actieplan.

De acties zijn gekozen op basis van nut en noodzaak, quick wins en verantwoord behalen van langetermijndoelen. Uitgangspunt bij alle acties is dat de zorg zo min mogelijk belast wordt bij het verduurzamen van de organisatie, zodat zij zich kunnen richten op de cliëntenzorg. Daarom wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van techniek en doelmatige voorzieningen om besparingen te behalen.  

 

 

Energie besparen en afval scheiden

 

Energiebesparing kan bijvoorbeeld voor een groot deel met techniek en bouwkundige voorzieningen behaald worden. Concreet: in het eerste kwartaal van 2019 wordt gestart met het leggen van zonnepanelen op panden, op diverse locaties binnen Pro Persona. Afvalscheiding zal daarentegen wel een menselijke handeling vergen, maar door goede scheidingssystemen op de afdelingen te plaatsen, zal dit nauwelijks meer inspanning opleveren dan de huidige situatie.


Naar het nieuwsoverzicht