Privacyverklaring WijkGGZ 

 

De organisaties RIBW Nijmegen & Rivierenland, Pro Persona, Pluryn en IrisZorg  voeren in gezamenlijkheid de diensten uit die binnen de WijkGGZ vallen. Het zijn allemaal organisaties met deskundigheid in het begeleiden en behandelen van mensen met hulpvragen op het gebied van de geestelijke gezondheid.  

 

Binnen de WijkGGZ leveren wij daarbij een bijdrage aan het vroegtijdig ontmoeten van wijkbewoners die psychisch kwetsbaar zijn. Dit betreft iedereen ouder dan achttien jaar. Met als doel om te voorkomen dat zij verder ontregeld raken. 

 

Wij vinden het belangrijk dat binnen deze dienstverlening er op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens van de wijkbewoners (en hun eventuele vertegenwoordigers) wordt omgegaan. Deze privacyverklaring geeft een toelichting op de verwerking van persoonsgegevens binnen de WijkGGZ dienstverlening en is in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan het informeren van betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens.  

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

 

Alle vermelde organisaties zijn verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in het kader van de WijkGGZ dienstverlening plaatsvindt. 

 

Voor eventuele vragen, meldingen en/of klachten ten aanzien van privacy hebben we voor u, als wijkbewoner, ervoor gezorgd dat u daarvoor bij één organisatie (Pro Persona) terecht kunt. Deze organisatie zal er dan voor zorgen dat uw vraag, melding en/of klacht ten aanzien van privacy door de betreffende verantwoordelijk organisatie(s) zal worden beantwoord. 

 

De verwerkersverantwoordelijken hebben een privacy beleid en een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die toezicht houdt op, en de organisatie(s) adviseert over, de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. De FG is onafhankelijk en direct benaderbaar voor klachten ter attentie van de bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens van de coördinerende FG vindt u onderaan deze verklaring. 

 
Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens? 

 

Wij verwerken uw gegevens om u de best mogelijke dienstverlening binnen de WijkGGZ te kunnen bieden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (o.a. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Zorgverzekeringswet, de AVG, etc.). Uw gegevens worden, in geval u daar toestemming voor hebt gegeven, uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Specifieke doeleinden voor het verwerken van uw gegevens zijn: 

 • Bevordering van positieve gezondheid en herstel ondersteunende zorg;
 • Onderhouden van contacten met wijkbewoners;
 • Behandelen van vragen, klachten, geschillen, incidenten en calamiteiten;
 • Bedrijfsvoering, wettelijke taken en/of verplichtingen;
 • Uitvoeren van geanonimiseerde rapporten en analyses;
 • Indien van toepassing: bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.  

 

Profilering, handmatige en geautomatiseerde besluitvorming 

Wij gebruiken uw gegevens niet voor besluitvorming.  

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? 

De volgende persoonsgegevens verwerken we van u op basis van toestemming:  

 • naam, geslacht, geboortedatum, NAW, contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers (indien van toepassing ook van ouders, verzorgers, voogden, contactpersonen, wettelijk vertegenwoordigers en gezins- of familieleden).
 • Er zijn situaties waar we zonder u toestemming persoonsgegevens verwerken en daarbij beroepen we ons op de volgende grondslagen: 
 • Indien u of uw omgeving direct gevaar lopen kunnen uw gegevens worden verwerkt onder de grondslag 'de bescherming van vitale belangen'.
 • In een aantal gevallen (bijvoorbeeld financiële verantwoording, toezicht door de inspectie, melden huiselijk geweld) is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Voor het onderhouden van niet strikt noodzakelijke contacten, werving, beveiliging en bescherming van medewerkers, gebouwen, goederen, informatiesystemen en onze belangen is de grondslag 'het gerechtvaardigd belang van onze organisatie'.
 • In gevallen waarin we ons niet kunnen beroepen op bovenstaande grondslagen vragen wij u toestemming voor de verwerking.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

We vernietigen uw persoonsgegevens na 3 jaar, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om deze langer te bewaren. In het laatste geval houden we ons aan de daarvoor aangegeven wettelijke termijnen. Wij kunnen er, indien de gegevens nog nut hebben, ook voor kiezen de gegevens te anonimiseren in plaats van gegevens te vernietigen.  

Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens? 

In het kader van de werkzaamheden die binnen de WijkGGZ worden uitgevoerd kan het noodzakelijk zijn om diverse zorgverleners van verschillende organisaties, in het kader van bijvoorbeeld overdracht of afstemming over contactmomenten, te betrekken. Iedereen die direct bij de WijkGGZ betrokken is heeft toegang tot de gegevens die ze hiervoor nodig hebben. Wij geven, tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat, zonder uw toestemming geen gegevens over u aan anderen die niet direct bij de WijkGGZ betrokken zijn. In het geval van een wettelijke verplichting verstrekken wij uw persoonsgegevens dus alleen aan toezichthouders of andere bevoegde autoriteiten. 

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

We verwerken uw gegevens in Nederland. 

Wat doen we om uw persoonsgegevens te beveiligen? 

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij beveiligen het informatiesysteem van de WijkGGZ volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging in de zorg zoals weergegeven in de NEN 7510 en wij maken hierover ook afspraken met onze (ICT) leveranciers. Ons personeel en dat van onze leveranciers wordt geïnstrueerd in het veilig omgaan met uw gegevens. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoer van hun werkzaamheden. Medewerkers die in opdracht van onze organisaties betrokken zijn bij de verwerking van uw gegevens, hebben tevens een geheimhoudingsplicht.  

De rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens 

Hieronder zijn uw rechten opgesomd: 

 • U heeft recht op inzage. Dat is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, u kunt om inzage vragen maar ook om een kopie van de gegevens die we van u hebben;
 • U heeft recht op rectificatie en aanvulling. U kunt verzoeken om feitelijk onjuiste persoonsgegevens die wij van u verwerken te corrigeren of aan te vullen;
 • U heeft recht op beperking van de verwerking. U kunt ons vragen om (tijdelijk) te stoppen met het gebruik van de gegevens die wij over u hebben;
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U heeft recht op de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gangbaar digitaal formaat zodat u deze bijvoorbeeld 'mee kunt nemen';
 • U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden, wij moeten uw gegevens in sommige gevallen verwijderen als u daarom vraagt.

Uw rechten kunnen in een aantal gevallen beperkt zijn. Omdat dit in individuele gevallen kan verschillen, en de afwegingen hierin complex zijn, kunnen wij daarover in deze verklaring geen uitsluitsel geven. Als u uw rechten uit wilt oefenen kunt u een verzoek daartoe indienen. Eventuele beperkingen van uw rechten zullen tijdens de afhandeling van uw verzoek aan u worden gecommuniceerd. Voor een uitgebreidere toelichting op uw rechten, kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Om gebruik te maken van de hierboven genoemde rechten, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: privacy@propersona.nl of een brief sturen naar het vermelde algemene contactadres onder vermelding van ‘WijkGGZ - Rechten van betrokkenen – AVG’. Wij kunnen u alvorens wij uw verzoek in behandeling nemen vragen om uzelf te legitimeren. 

Klachten 

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of niet tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek tot het uitoefenen van uw rechten kunt u hierover een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming. 


U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Contactgegevens 

Algemeen 

In het geval van algemene vragen over privacy kunt u de onderstaande contactgegevens gebruiken o.v.v. ‘WijkGGZ’: 

Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze 
e. privacy@propersona.nl 
t. (026) 483 31 11 

Contactgegevens Privacy Officer 

Heeft u een vraag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens in het kader van de privacy verwerken of wilt u gebruik maken van de in deze verklaring omschreven rechten, dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via de onderstaande gegevens (vermeld bij de communicatie dat het de dienstverlening van de WijkGGZ betreft): 

Postadres: Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze 
e. privacy@propersona.nl 

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming 

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via de onderstaande gegevens (vermeld bij de communicatie dat het de dienstverlening van de WijkGGZ betreft): 
Postadres: Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze 
e. functionaris.gegevensbescherming@propersona.nl 
t. (026) 483 31 95 


Datum laatste aanpassing: 14-12-2023