Werkwijze kliniek, fasen in behandeling

De opname vindt plaats op de kliniek in bijzijn van een verpleegkundige, arts-assistent, patiënt en zijn/haar steunsysteem/naasten. De psychiater van de afdeling is ook aanwezig, of komt later op de dag kennismaken. Tijdens het opnamegesprek is er aandacht voor de hulpvraag van de patiënt en naasten, wordt er stilgestaan bij de reden van opname en wordt nader uitgevraagd wat patiënt zelf aan klachten ervaart. Op de opname-afdeling start vervolgens een observatieperiode van twee weken waarin over verschillende domeinen (cognitie, gedrag, psychologische en psychiatrische symptomen) informatie verzameld wordt.

Ook vindt er een neurologisch onderzoek plaats en worden er vragenlijsten afgenomen bij patiënt, naasten en bij patiënt betrokken verpleegkundig personeel. Dit om richting te geven aan de diagnostiek, maar ook om het beloop van de opname goed in kaart te brengen. Iedere patiënt krijgt bij de start van de opname een persoonlijk begeleider. Deze begeleider is op de afdeling het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en diens contactpersoon, onderhoudt het contact met de directe naasten en richt direct een dagstructuur in op basis van de dan beschikbare informatie.

 

Er zal met de patiënt gekeken worden welke vorm van dagbesteding passend is bij het niveau en zijn of haar wensen. Dit kan laagdrempelig de interne activiteitenbegeleiding zijn, maar er zijn ook mogelijkheden voor dagbesteding buiten de afdeling. Aan de hand van alle in de eerste weken verzamelde informatie wordt in een multidisciplinair overleg (MDO) bekeken hoe de behandeling voorlopig vorm wordt gegeven. Afhankelijk van de nog overgebleven vragen die er zijn rondom het functioneren, zullen een ergotherapeutisch onderzoek en indien nodig een neuropsychologisch onderzoek (NPO) plaatsvinden om de diagnostiek te verhelderen.

 

Tijdens de opname worden er meerdere naastengesprekken gepland om samen met de patiënt en hun contactpersoon/naasten de voortgang van de behandeling te bespreken en het verdere beleid te bespreken. Wanneer het opnamedoel is bereikt, wordt tijdens een naastengesprek gekeken wat er nog nodig is om de opname op de Winklerkliniek af te ronden en over te gaan tot ontslag. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om ambulante zorg te regelen, of een passende woonvorm te zoeken, wanneer het niet haalbaar is gebleken voor een patiënt om weer thuis te gaan wonen.  

 

In de afronding wordt met patiënt en naasten geëvalueerd hoe de opname is verlopen en bij ontslag zal er een overdracht zijn naar de huisarts of andere hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg na ontslag.

 

Terug naar Winkler Expertisecentrum Neuropsychiatrie Kliniek


Datum laatste aanpassing: 18-04-2023