Uitspraken Wvggz

Dwangmedicatie

BC 20-016 06 april 2020

Het gaat om klachten met betrekking tot de keuze van medicatie en de dosering ervan. De klachten zijn ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

BC 20-017 06 april 2020

Mondeling aangekondigde behandeling met dwangmedicatie. Klacht gegrond verklaard.

Lees meer >>

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

BC 20-018 13 april 2020

Klachten met betrekking tot verplichte opname in accommodatie, separatie onder dwang, beperking bezoekrecht, beperking bewegingsvrijheid, telefoonbeperking en onvoldoende schriftelijke informatie over de redenen waarom er verplichte zorg is toegepast. De klachtencommissie acht zich voor drie klachten niet bevoegd om deze te behandelen, acht twee klachten ongegrond en een klacht gegrond. Er werd verzocht om ambtshalve schadevergoeding toe te kennen. De commissie wijst de schadeclaim af omdat bij een ambtshalve toekenning het initiatief van de commissie zelf uitgaat.

Lees meer >>

Overig

BC 20-020 01 mei 2020

In verband met het toestandsbeeld van klager zijn de pogingen om een hoorzitting te laten plaatsvinden niet geslaagd. Door het ontbreken van hoor- en wederhoor kan de commissie niet tot een uitspraak komen.

Lees meer >>

Zorgmachtiging

Beperking telefoon/internet

Dwangmedicatie

Separatie

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

BC 20-023 13 mei 2020

Klacht tegen de (uitvoering van) de crisismaatregel is niet ter beoordeling van de klachtencommissie, er kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Overige klachten ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

BC 20-024 13 mei 2020

Klacht tegen dwangbehandeling met ECT ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

BC 20-025 15 mei 2020

Schorsingsverzoek gehonoreerd. Gemachtigde niet aanwezig bij inhoudelijke behandeling in verband met bezwaar verweerder. Klacht ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Zorgmachtiging

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

BC 20-026 20 mei 2020

Er wordt geklaagd dat opname niet nodig zou zijn geweest en klaagster is het tevens niet eens met de voorgeschreven verplichte medicatie omdat ze het niet eens is met haar diagnose. De commissie acht zich onbevoegd ten aanzien van de eerste klacht en acht de tweede klacht ongegrond.

Lees meer >>

Tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel

Separatie

BC 20-028 08 juni 2020

Klacht met betrekking tot separatie ongegrond verklaard

Lees meer >>

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

Crisismaatregel niet tijdig opgeheven

BC 20-029 03 juni 2020

Klacht ongegrond verklaard. Opheffen crisismaatregel gaat via een vastgestelde wettelijke procedure. Verweerder heeft gedaan wat hij moest doen; een second opinion aanvragen en de GD inlichten.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

BC 20-038 10 juli 2020

Klacht tegen dwangmedicatie ongegrond verklaard

Lees meer >>

Beperking bewegingsvrijheid

Beperking bewegingsvrijheid

BC 20-039 21 juli 2020

Klacht over bewegingsvrijheid ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

BC 20-042 29 juli 2020

Klacht over dwangmedicatie ongegrond verklaard

Lees meer >>

Opname accommodatie

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

BC 20-045 25 augustus 2020

Klacht tegen gedwongen opname omdat voorkeur bestond voor verplichte zorg in ambulante setting en klacht tegen dwangmedicatie. Beide klachten ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Opname accommodatie

Opname accommodatie

BC 20-049 29 september 2020

Klacht tegen opname in een kliniek is ongegrond verklaard

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

Overig

BC 20-050 29 september 2020

Klacht tegen ambulante Verplichte Zorg (dwangmedicatie) gegrond verklaard. Schadevergoeding toegekend.

Lees meer >>

Overig

Opname accommodatie

BC 20-051 13 oktober 2020

Klaagster is het niet eens met haar ontslag uit de kliniek. Ze eist nakoming van het zorgplan en wenst overplaatsing naar een andere kliniek.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

BC 20-052 12 oktober 2020

Klacht over dwangmedicatie door de commissie ongegrond verklaard

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

BC 20-054 19 oktober 2020

Klacht tegen dwangmedicatie wordt ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

BC 20-055 26 oktober 2020

Klacht over ambulante Verplichte Zorg (dwangmedicatie) deels gegrond verklaard en schadevergoeding toegekend.

Lees meer >>

Beperking bewegingsvrijheid

Beperking bewegingsvrijheid

BC 20-057 12 november 2020

Vanwege het niet meewerken aan een urinecontrole worden de vrijheden van cliënt ingenomen. De klachtencommissie beoordeelt de klacht ongegrond.

Lees meer >>

Beperking bewegingsvrijheid

Beperking bewegingsvrijheid

BC20-058 17 december 2020

Klaagster is van mening dat er sprake is van willekeur bij het beperken van haar bewegingsvrijheid. Klachtencommissie acht dit ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

BC20-060 06 januari 2021

Klacht tegen dwangmedicatie ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-001 19 februari 2021

Klacht over dwangmedicatie ongegrond verklaard door de commissie.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-003 08 maart 2021

Klacht over dwangmedicatie wordt ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Behandelplan

Dwangmedicatie

Separatie

KC21-002 05 maart 2021

Klager heeft een klacht ingediend tegen dwangmedicatie, behandeling met insuline en separatie. Alle klachten worden door de commissie ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Beperking bewegingsvrijheid

Dwangmedicatie

KC21-004 31 maart 2021

Klachten over dwangmedicatie en beperking bewegingsvrijheid ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-005 30 maart 2021

Klacht tegen dwangmedicatie ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-006 21 maart 2021

Klacht tegen dwangmedicatie is ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Overig

Beperking bewegingsvrijheid

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

Separatie

Uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel

KC21-007 01 april 2021

De klachten richten zich op alle in de verlengde crisismaatregel opgenomen verplichte zorg. Alle klachten worden ongegrond verklaard. De klacht tegen de maatregel zelf wordt niet ontvankelijk verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Beperking bewegingsvrijheid

Dwangmedicatie

KC21-008 21 april 2021

Klachten m.b.t. medicatie, beperking bewegingsvrijheid en behandeling diabetes worden door de commissie als ongegrond beoordeeld

Lees meer >>

Separatie

Separatie

KC21-009 08 mei 2021

Commissie acht klacht tegen plaatsing EBK ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-010 01 juni 2021

Commissie acht een klacht tegen behandeling met dwangmedicatie ongegrond.

Lees meer >>

Overig

Beperking bewegingsvrijheid

Beperking telefoon/internet

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC21-012 08 juni 2021

Na een gehonoreerd schorsingsbesluit is verslechtering in het toestandsbeeld zichtbaar. De commissie acht de klachten ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-011 14 juni 2021

De commissie kent een schadevergoeding toe van 50 euro vanwege ontbreken motivatie en duur verplichte zorg.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-013 21 juni 2021

Verweerder heeft niet voldaan aan de formele vereisten van verplichte zorg. De commissie beoordeelt de klacht gegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

Separatie

KC21-014 28 juni 2021

Klacht over dwangmedicatie en insluiting EBK worden beiden ongegrond verklaard door de commissie.

Lees meer >>

Strafrechtelijke plaatsing

Beperking bewegingsvrijheid

Dwangmedicatie

KC21-016 06 juli 2021

Klager is in de instelling geplaatst op basis van een ISD maatregel. De commissie acht zich niet bevoegd de klachten te behandelen.

Lees meer >>

Overig

Beperking bewegingsvrijheid

KC21-017 28 juli 2021

Verplichte zorg is niet aangezegd bij toezicht urinecontrole en beperking vrijheden. De commissie acht de klacht gegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-018 01 augustus 2021

Klacht tegen medicatie en opname op gesloten afdeling. Beide klachten worden ongegrond verklaard door de commissie.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-019 01 augustus 2021

De commissie is van oordeel dat er nog geen sprake is van verplichte zorg en acht zich niet bevoegd de klacht te behandelen.

Lees meer >>

Beperking bewegingsvrijheid

Beperking bewegingsvrijheid

KC21-020 04 augustus 2021

Er is geen sprake van verplichte zorg dus de commissie acht zich niet bevoegd de klacht te beoordelen.

Lees meer >>

Behandelplan

Behandelplan

KC21-021 16 augustus 2021

Klager verzet zich tegen ECT behandeling. Commissie acht de klacht ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-024 12 september 2021

De klacht tegen de medicatie wordt door de commissie als ongegrond beoordeeld.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-025 12 september 2021

Bij de beoordeling concludeert de commissie dat klaagster de medicatie op vrijwillige basis heeft ingenomen en acht zich niet hierdoor niet bevoegd de klacht te behandelen.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-026 04 oktober 2021

De commissie is van mening dat medicatie paliperidon depot noodzakelijk is en beoordeelt de klacht als ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-027 06 oktober 2021

De commissie acht de klacht tegen het verhogen van de frequentie van depot op formele gronden gegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-028 07 oktober 2021

De commissie verklaart de klacht tegen omzetting van orale medicatie naar depot ongegrond.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-029 12 oktober 2021

Klacht tegen ophoging olanzapine wordt ongegrond verklaard.

Lees meer >>

Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

KC21-030 14 oktober 2021

De commissie beoordeelt de klacht over verplichte medicatie als ongegrond.

Lees meer >>

Overig

Beperking bewegingsvrijheid

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC21-032 18 oktober 2021

Klachten over medicatie, opname in kliniek en beperking vrijheden worden ongegrond verklaard.

Lees meer >>
Geen resultaten gevonden