Dwangmedicatie

BC 20-025 14 mei 2020

Uitspraak Wvggz klachtencommissie

 

Inzake : [klaagster]
Instelling : Pro Persona
Klachtnummer : BC 20-025
Datum ontvangst klacht : 4 mei 2020
Schorsingsverzoek : gehonoreerd
Hoorzitting : 11 mei 2020 (digitale conferentie Starleaf)
Datum beschikking  : 15 mei 2020

 

Uitgenodigd voor hoorzitting

[Klaagster] (klaagster/niet bij de hoorzitting aanwezig)

[advocaat] (advocaat)

[gemachtigde] (gemachtigde/niet aanwezig bij de inhoudelijke behandeling)

 

[verweerder] (verweerder)

[verweerster] (verweerster/AIOS)

 

[voorzitter] (jurist, voorzitter Wvggz klachtencommissie)

[lid 1] (psychiater)

[lid 2] (lid)

 

[ambtelijk secretaris] (ambtelijk secretaris Wvggz klachtencommissie)

 

Bevoegdheid

De klacht die ter beslissing aan de commissie voorligt heeft betrekking op een jegens klager genomen besluit door in het ziekenhuis werkzame personen in de zin van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna Wvggz) en valt als zodanig binnen de competentie van de commissie.

 

Juridische status

Voorlopige machtiging (geconverteerde voorwaardelijke machtiging)

 

Klacht

Dwangmedicatie

 

Procesverloop en feiten

Klaagster, 64 jaar, is opgenomen bij Pro Persona op 10-4-2020 op de besloten afdeling van de kliniek in [locatie]. Opname in verband met het intrekken van het voorwaardelijk ontslag in het kader van haar rechterlijke machtiging. De voorlopige rechterlijke machtiging van 12 december 2019 is voortgezet en expireert op 9 oktober 2020.

Er is sprake van recidief psychotische ontregeling, een chronische psychose met religieuze en grootheidswanen. Tevens is er sprake van dreigende agressie waarbij zowel behandelaren als medepatiënten angstig worden, het niet nakomen van afspraken en weigeren van inname antipsychotica. Klaagster was in 2009 in detentie bij het Pieterbaan Centrum wegens stalking en in 2010 en 2017 met een strafrechtelijke machtiging opgenomen in Forensische Psychiatrische Kliniek Inforsa wegens belaging en stalking waaraan ook een overeenkomstig psychotisch toestandsbeeld ten grondslag ligt. Klaagster ontwrichtte het complete zorg- en dienstensysteem met haar spervuur aan mails, telefoontjes en klachten. Klaagster verzendt nu ook frequente lange mails, met wisselend intimiderend en psychotisch overkomende inhoud. Klaagster vindt zelf dat ze een aparte is. Ze is afwijkend van de norm, zij vertegenwoordigt het EenheidsBewustZijn. Klaagster vindt dat Psychiatrie veroordeelt, stoot (levensverschijnselen) af en (met farmachemo) uit. Samen met haar behandelaren heeft zij een crisissignaleringsplan samengesteld. In eerdere gelijksoortige situaties heeft behandeling met depot goed geholpen. Dat heeft klaagster bevestigd in een van haar vele mails.

Op 1 mei 2020 aanzegging dwangmedicatie.

Op 4 mei 2020 dient klaagster haar klachten met schorsingsverzoek in gepaard gaande met vele mails aan een uitgebreid adressenbestand.

Op 5 mei 2020 is het schorsingsverzoek toegekend en toegezonden en wordt klaagster uitgenodigd voor een digitale hoorzitting. Klaagster laat in haar mails weten dat zij niet deelneemt aan deze hoorzitting, haar advocaat zal haar vertegenwoordigen.

Op maandag 11 mei (enkele uren voor de hoorzitting) laat klaagster weten dat zij [gemachtigde], heeft gemachtigd om deel te nemen aan alle gesprekken met betrekking tot klaagsters huidige situatie, ook de hoorzitting. Deze gemachtigde wordt aansluitend uitgenodigd voor de digitale hoorzitting. Vanwege het late moment van aanmelding worden de overige deelnemers aan de hoorzitting hierover geïnformeerd tijdens de kennismakingsronde voorafgaand aan de inhoudelijke hoorzitting op 11 mei 2020. Dan blijkt dat verweerder niet akkoord gaat met aanwezigheid van [gemachtigde] als gemachtigde van klaagster. Als argumenten hiervoor wordt door verweerder aangedragen dat hij privacygevoelige informatie moet delen met iemand die hem niet bekend is en bovendien acht hij klaagster momenteel wilsonbekwaam en niet in staat om een weloverwogen besluit te nemen met betrekking tot deze machtiging. Na een korte schorsing van de hoorzitting deelt de voorzitter mede dat de klachtencommissie besloten heeft de hoorzitting voort te zetten buiten aanwezigheid van [gemachtigde] en vraagt haar de ontvangen stukken in dit dossier te vernietigen. [Gemachtigde] verlaat de hoorzitting.

Met [advocaat] als klaagsters vertegenwoordiging en diens goedkeuring wordt de hoorzitting hervat en de klacht inhoudelijk behandeld.

 

Klacht en verweer

Inhoud van de zitting

Advocate vertegenwoordigt klaagster die ervoor gekozen heeft zelf niet aanwezig te zijn. Zij licht toe dat klaagster geen dwangmedicatie wil. Klaagster geeft aan dat zij aan alle voorwaarden in de machtiging heeft voldaan om dwang te voorkomen. Ze zou de medicatie geweigerd hebben hetgeen volgens klaagster niet waar is. Klaagster stelt dat ze de medicatie inneemt maar dat er discussie is over de dosis. Klaagster blijft in overleg en probeert zo tot een oplossing te komen rond de medicatie Ook voert haar advocaat aan dat zij gestopt is met het benaderen van veel mensen via mail. Klaagster is van mening dat ze niet psychotisch is. Het heeft haar erg geraakt dat over haar gedrag werd gezegd dat ze dreigend agressief was bij Inforsa. Ook heeft ze niet naakt in het bos gerend.

Klaagster had voor opname veel last van geluidsoverlast door een buurman. Daardoor is de spanning erg opgelopen. Aanvankelijk is klaagster akkoord gegaan met het converteren van de voorwaardelijke machtiging omdat ze weg wilde uit haar woonsituatie en moest uitrusten. Klager begreep niet dat daarna dwangbehandeling nodig was. Er was volgens haar geen sprake van intern of extern gevaar. Er zijn andere mogelijkheden om met haar in gesprek te komen.

Advocate is al langdurig bekend met klaagster. Zij is ook betrokken geweest bij de strafprocedure van klaagster enkele jaren geleden. Na een tijd uit beeld te zijn geweest heeft klaagster enkele maanden geleden weer contact gezocht met advocaat voor ondersteuning.

Verweerster geeft aan dat behandelaren wel een psychotisch beeld zien bij klaagster. Klaagster ziet allerlei complottheorieën en heeft wanen. Eerder heeft ze wel goed gereageerd op medicatie. Ze stuurt opnieuw erg veel mails, appjes en overige berichten. Vanuit de crisis signaleringskaart komen we uit in fase rood. Als dit proces niet stopt dan zal er snel sprake zijn van intern en extern gevaar.

Verweerster stelt toe dat klaagster niet aan de voorwaarden voldoet. Ze weigert medicatie, verlaagt op eigen initiatief de medicatie en komt niet op afspraken. Klaagster geeft aan dat haar medisch dossier opgestuurd moet worden naar veel mensen, neemt veel onnodig mensen mee in mails etc..

Verweerster heeft contact gehad met de zoons van klaagster. Ook zij zijn van mening dat het niet goed gaat met hun moeder en dat medicatie gestart moet worden.  

Op een vraag van de klachtencommissie antwoordt verweerster dat zij het interne gevaar vooral ziet in relatie tot medewerkers en medepatiënten. Klaagster bestookt medewerkers met een bombardement aan mails en appjes met psychotisch getinte inhoud. Medewerkers raken uitgeput hierdoor. Klaagsters vorige behandelaar zit met een burn-out thuis. Dit stalkingsgedrag is in het verleden ook aan de orde geweest en heeft geleid tot een FPK plaatsing. Verweerster ziet nu hetzelfde gebeuren en willen daarom erger voorkomen.  

De voorzitter van de klachtencommissie geeft aan dat er in het verweerschrift verwezen wordt naar een signaleringsplan. Dit vormt echter geen onderdeel van de aangeleverde stukken. Ter zitting geeft verweerster een toelichting op het signaleringsplan. Dit is tot stand gekomen in overleg met klaagster. In dit signaleringsplan staat welke gedragingen horen bij de code groen, oranje en rood en welke acties er dan genomen moeten worden. Uitgaande van dit signaleringsplan bevindt klaagster zich in fase rood. Kenmerken van haar gedrag in fase rood zijn volgens klaagster dat ze zich bezighoudt met evolutionaire ontwikkelingen, niet meer luistert naar anderen en ze zich terugtrekt. Ze trekt zich niets meer aan van anderen en staat erboven. Klaagster heeft op de signaleringskaart aangegeven dat ze dan zelf niets meer kan doen om dit gedrag te keren. Verweerster vult aan dat het veelvuldig versturen van mails bij code oranje hoort. Dat is dus al gepasseerd. Klaagster heeft als interventie bij code rood opgegeven dat de dosering van de medicatie aangepast moet worden.

Advocaat reageert hierop door te zeggen dat er inderdaad sprake is van een overvloed aan mails. Dit is zorgwekkend maar de mails hebben niet dezelfde inhoud als destijds bij de forensische procedure. Nu zijn de mails meer gericht op het uiten van klaagsters ongenoegen of hebben een spirituele inhoud. Dit laatste past ook zeker bij de persoonlijkheid van klaagster.

Verweerder geeft aan dat klaagster in de aanloopfase zit naar enorme ontwrichting. Gaat erg snel. Er is weer sprake van grootheidswanen en ook satanisme is een centraal thema. Psychiaters worden als poortwachters ingezet zodat ze niet naar buiten niet kan communiceren. Klaagster vermoedt dat ze blaren op haar hoofd heeft die veroorzaakt worden door een doornenkrans etc..

Het proces is vrijwel identiek aan de eerdere FPK periode. Toen ze destijds behandeld werd met depot antipsychoticum verbeterde haar toestandsbeeld snel. Ook haar familie herkent hetzelfde psychotische beeld. Aanvankelijk twijfelde verweerder ook over de ernst van de situatie maar door de informatie van [afdeling] bleek dat het veel ernstiger was.

De klachtencommissie merkt op dat in de aanzeggingsbrief van 1 mei 2020 vermeld staat dat de dwangmedicatie geëvalueerd zal worden over maximaal 6 maanden. Omdat hierbij ook het externe gevaar aangekruist is kan de periode van evaluatie maximaal 3 maanden beslaan. Verweerder was hier niet mee bekend maar zal dit aanpassen. Verweerder verwacht dat het psychotisch beeld snel verbleekt als klaagster de dwangmedicatie krijgt.

Advocaat merkt op dat bij klaagster in het verleden eerder dwangmedicatie is toegepast. Dit is erg  traumatiserend geweest voor klaagster met veel bijwerkingen. Het huidige escalerende gedrag van klaagster wordt mogelijk ook veroorzaakt vanuit de angst opnieuw dwangmedicatie te moeten nemen. Er staat veel druk en spanning op momenteel.

 

Bevindingen van de commissie

Aan de commissie ligt de vraag voor of de verplichte zorg voldoende proportioneel en doelmatig is. Het beeld van klaagster is dat van een psychotische vrouw die dwangmatige, stalkende, dreigende mails verstuurt naar vele mensen in de zorg, tv, stichtingen, commissies en zorgorganisaties.

In eerdere gelijksoortige situaties heeft (dwang)medicatie goed geholpen. Er is geen goed alternatief voor de gedwongen medicatie en klaagster heeft dit ook aangegeven in het signaleringsplan. De klachtencommissie komt tot de conclusie dat de behandeling met medicatie veilig, subsidiair en proportioneel is. 

 

Uitspraak

De klachtencommissie verklaart de klacht ongegrond.

 

Beroep

Tegen deze beslissing staat beroep open bij de rechtbank tot zes weken na bekendmaking.

  

Aldus besloten te Wolfheze, 15 mei 2020

namens de Wvggz klachtencommissie,

i/o

[voorzitter]

Voorzitter Wvggz Klachtencommissie

Aantal bladzijden: 4