Dwangmedicatie

Dwangmedicatie

Opname accommodatie

KC22-025 15 mei 2022

Uitspraak onafhankelijke klachtencommissie Wvggz Gelderland Midden en Zuid

 

Inzake : [klager]
Klachtnummer : KC22-025
Instelling : Pro Persona
Datum ontvangst klacht : 3 mei 2022
Schorsingsverzoek : niet gehonoreerd
Hoorzitting : 10 mei 2022
Datum uitspraak : 16 mei 2022

 

Aanwezig bij de hoorzitting

[klager] (klager)

[patiëntenvertrouwenspersoon] (PVP)

 

[verweerder] (verweerder)

 

[voorzitter] (voorzitter klachtencommissie)

[lid 1] (psychiater) 

[lid 2] (lid)

 

[ambtelijk secretaris] (ambtelijk secretaris Wvggz klachtencommissie)

 

 

Juridische status

Zorgmachtiging

 

Klacht

  1. Opname in een kliniek
  2. Medicatie

 

Procesverloop

De commissie heeft op 3 mei 2022 een klacht ontvangen inzake verplichte zorg. Op 4 mei 2022 zijn partijen geïnformeerd over het schorsingsbesluit en de behandeling van de klacht. Het verweer is op 9 mei 2022 per mail naar betrokkenen gezonden.    

De digitale hoorzitting heeft plaatsgevonden op 10 mei 2022. Bij die gelegenheid hebben partijen hun standpunt kunnen toelichten. Aan het einde van de hoorzitting heeft de voorzitter medegedeeld dat de volledige uitspraak uiterlijk op 17 mei 2022 schriftelijk naar partijen gezonden zal worden.

 

De klachtencommissie heeft inzage gehad in de volgende stukken:

-           Ingediende klacht;

-           Verweerschrift;

-           Zorgplan d.d. 4-3-2022;

-           Medische verklaring d.d. 31-3-2022;

-           Bevindingen GD d.d. 4-4-2022;

-           Product 22: Beslissing verlenen verplichte zorg d.d. 21-4-2022;

-           Product 23: Informatiebrief verplichte zorg d.d. 21-4-2022;

-           Beslissing verlenen verplichte zorg d.d. 2-5-2022;

-           Beschikking zorgmachtiging d.d. 21-4-2022;

-           Behandelplan d.d. 18-4-2022;

-           Decursus en rapportage verpleegkundige periode 19-4-2022 t/m 4-5-2022.

 

 

Termijn

Het klaagschrift bevat klachten tegen verplichte zorg als omschreven in artikel 10:3 Wvggz. Deze klachten hebben betrekking op een beslissing waarvan het gevolg actueel is. Om die reden ziet de klachtencommissie zich gehouden binnen twee weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke en gemotiveerde beslissing te nemen. Deze termijn loopt af op 17 mei 2022.

 

 

Feiten

Klager is een [leeftijd] man bekend met chronische psychose in het kader van schizofrenie en in het verleden multi-middelen verslavingsproblematiek. Klager is sinds 2010 meerdere malen opgenomen geweest bij diverse GGZ instellingen.

Op 21 april 2022 heeft de rechtbank Gelderland een zorgmachtiging afgegeven voor de duur van zes maanden.

 

Standpunten van partijen

Klager ervaart last van de medicatie. Hij wordt er eerder meer dan minder psychotisch van. Klager gebruikt al jaren cannabis als anti psychotica. Dit werkt voor hem heel goed. Dit is opeens tijdens deze opname stopgezet. Klager benoemt dat hij zich gegijzeld voelt omdat hij niet psychotisch is. Hij wil graag naar huis waar hij begeleid woont. Klager vertelt dat God wil dat hij VN gaat werken. Ook de minister president is hiermee bezig.

De PVP benadrukt dat klager last heeft van bijwerkingen en daarom geen depot en geen orale medicatie wil. Hij wil alleen zijn eigen medicatie in de vorm van cannabis, gebruiken. Klager wil thuis doorgaan met zijn leven. Hij kan in de kliniek zijn werk voor de wereld niet voortzetten.

 

Verweerder licht toe dat de medicatie van klager ambulant is afgebouwd. Vermoedelijk is er sprake geweest van een toename van het gebruik van cannabis hetgeen luxerend heeft gewerkt op het psychotische toestandsbeeld van klager. De spanningen liepen op thuis. Klager werd steeds dreigender waardoor ook interventie van de politie nodig was. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een gedwongen opname. Zowel verweerder als de moeder van klager vermoeden dat cannabis de psychische klachten verergert. Verweerder heeft geprobeerd om in samenwerking met klager tot een goede dosering van de medicatie te komen en te zoeken naar alternatieve medicatie. Dat is nog niet gelukt. Verweerder geeft aan dat klager afspraken over inname van medicatie niet nakomt. De psychische klachten worden beter na de huidige onthouding van cannabis, maar zijn niet weg. Klager heeft tussentijds ook cannabis gebruikt. Verweerder is ervan overtuigd dat opname nodig is om het toestandsbeeld te stabiliseren. 1 op 1 begeleiding is onvoldoende om te behandelen. Verweerder ziet geen andere, minder ingrijpende manier, om het psychotisch beeld te behandelen. 

 

Op een vraag van de commissie antwoordt klager dat hij meer last heeft van injecties dan van orale medicatie. Het voelt alsof hij de autonomie over zijn leven kwijt is. ‘Ik word gek in mijn hoofd waardoor ik meer cannabis nodig heb’ aldus klager. Klager geeft aan dat hij een keer 3 prikken heeft gehad op 1 dag. Dat heeft niet goed uitgepakt aldus klager. ‘De hele wereld heeft daar last van’.

Klager vertelt dat hij in het verleden wel psychotisch is geweest. Hij had toen last van paranoïde wanen, achterdocht en stemmen. Ook voelde hij boosheid. Hij vermoedt dat dit mede door de anti psychotische medicatie komt. Hij voelt bijwerkingen in zijn hele lichaam en geest. Als hij cannabis gebruikt wordt hij rustig en kan helder nadenken. Werkt anti psychotisch. Klager wordt er vrolijk en vriendelijk van vertelt hij ter zitting. Klager geeft aan dat cannabis ook in de Bijbel en de Koran genoemd wordt als medicijn. Tenslotte benoemt hij dat hij momenteel onderzoek doet naar de werking van cannabis bij derden.

Verweerder beoogt over te gaan op Semap omdat dit in het verleden goede resultaten heeft opgeleverd. Klager benoemt dat hij daarmee akkoord zou kunnen gaan als hij dan vandaag naar huis mag. Hij neemt liever geen medicatie in maar geeft de voorkeur aan een compromis.

 

 

BEVINDINGEN VAN DE COMMISSIE

 

Ontvankelijkheid klacht en bevoegdheid commissie

Op grond van artikel 10.3 van de Wvggz kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie over de nakoming van een verplichting of een beslissing op grond van de in dat artikel opgenomen bepalingen. Aangezien de klachten zijn gericht tegen de uitvoering van de verplichte zorg zoals bedoeld in artikel 8.9 Wvggz zijn deze ontvankelijk.

 

Gronden en overwegingen

Gelet op de ingebrachte stukken, de inhoud van de dossierstukken en het verhandelde ter zitting komt de klachtcommissie tot de volgende overwegingen.

Artikel 8:9 Wvggz bepaalt dat de zorgverantwoordelijke ter uitvoering van de (voortgezette) crisismaatregel en ter uitvoering van de zorgmachtiging een beslissing tot het verlenen van verplichte zorg niet neemt, dan nadat hij:

  1. zich op de hoogte heeft gesteld van de actuele gezondheidstoestand van betrokkene,
  2. met betrokkene over de voorgenomen beslissing overleg heeft gevoerd, en
  3. voor zover hij geen psychiater is, hierover overeenstemming heeft bereikt met de geneesheer-directeur.

 

Allereerst en meer in het algemeen overweegt de commissie dat verplichte zorg bij psychiatrische patiënten een ernstige inbreuk is op hun persoonlijke levenssfeer en/of lichamelijke integriteit. Deze inbreuk dient dan ook met de nodige waarborgen omkleed te zijn. Daarom worden er zowel op juridisch als op medisch gebied eisen gesteld aan het mogen toepassen van verplichte zorg. Op juridisch gebied moet verplichte zorg voldoen aan de gronden van de Wvggz en aan vormvoorschriften zoals vastlegging van het zorgplan en het uitreiken van een voldoende gemotiveerde schriftelijke kennisgeving van de verplichte zorg.

 

Klager is een [leeftijd] man die bekend is met schizofrenie en chronische psychoses. In het verleden was er tevens sprake van multi-middelen verslavingsproblematiek (amfetamine, cannabis, alcohol en cocaïne). Klager klaagt over de medicatie omdat hij bijwerkingen ervaart zoals last van vermoeidheid, duf zijn, erectieproblemen, bloederige ontlasting en spierpijn. Verder klaagt klager over zijn opname in de accommodatie, hij wil zo snel mogelijk zorg thuis ontvangen.

 

Verweerder wil het ernstig nadeel van klager beperken door de opname en de verplichte medicatie. Het ernstig nadeel is gelegen in het verslechterd toestandsbeeld. Klager werd begeleid in een beschermde woonvorm [naam], alwaar de spanningen opliepen, schreeuwde luid en kwam dreigend over naar medebewoners en hulpverleners. Klager was bang vermoord te worden en heeft uitspraken gedaan over IS en Biden. De situatie was zo bedreigend dat een politie eenheid heeft ingegrepen. Klager is opgenomen in de accommodatie en er is gepoogd om op vrijwillige basis medicatie aan te passen. Vrijwillige hulp is niet mogelijk, klager is medicatie ontrouw en ontkent de wanen. De verplichte zorg is besproken met klager op 2 mei 2022 en de schriftelijke informatiebrief is ook gedateerd op 2 mei 2022.

 

De commissie kan de inhoudelijke overwegingen van verweerder als passend kwalificeren.

Uit het dossier blijkt dat klager lijdt aan psychosen en medicatie ontrouw is. Verweerder heeft gekeken naar alternatieven, is in gesprek gebleven met klager.  De opname is noodzakelijk in verband met het ernstig nadeel in zijn eigen woonomgeving en de medicatie ontrouw. Opname is noodzakelijk om medicatie en behandeling te kunnen geven. Het is een passende behandelmethode om het ernstig nadeel te beperken. Aan alle vormvereisten is voldaan.

 

Op basis van bovengenoemde gronden acht de klachtencommissie de klachten over opname en verplichte medicatie ongegrond.

 

 

Uitspraak

De klachtencommissie verklaart de klachten ongegrond.

 

Beroep

Klager, vertegenwoordiger of de zorgaanbieder kan door middel van een schriftelijk en gemotiveerd verzoekschrift bij de Rechtbank Gelderland beroep instellen tegen onderhavige uitspraak van de klachtencommissie. De termijn voor het indienen van een verzoekschrift bedraagt zes weken na de dag waarop de beslissing van de klachtencommissie aan de betrokkene is meegedeeld.

 

 

Aldus besloten te [plaats], 16 mei 2022

namens de Wvggz klachtencommissie,

i/o

 

[voorzitter]

Voorzitter Wvggz Klachtencommissie

Aantal bladzijden: 4