Verwijsindex en
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een groot maatschappelijk probleem, waarop hulpverleners tijdens hun werk altijd alert moeten zijn. Daarom is er wetgeving, die de signalering en aanpak ervan moet verbeteren. 

 

In de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen wordt ook de eventuele en mogelijke schade van kindermishandeling en huiselijk geweld betrokken, vandaar dat onze hulpverleners waar nodig met de verwijsindex en meldcode werken.

 

Verwijsindex

De verwijsindex (VIR) is een digitaal systeem dat signalen van hulpverleners over jongeren waar een hulpverlener zich zorgen over maakt (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door een registratie in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega hulpverlener (of instelling), zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak.

De verwijsindex is erop gericht vroegsignalering bij hulpverleners/organisaties te stimuleren en informatieuitwisseling tussen hulpverleners te bevorderen. Ook wordt hiermee een signaal afgegeven aan de ouder(s) door met hen te communiceren dat er een registratie plaatsvindt. Voor een registratie in de verwijsindex is geen toestemming nodig. In de verwijsindex staat nooit informatie over de behandeling. Alleen naam, BSN-nummer en de hulpverlener worden geregistreerd.

Een registratie in de verwijsindex is niet hetzelfde als het doen van een melding op basis van de meldcode. De verwijsindex is alleen bedoeld om een eventuele samenwerking tussen hulpverleners op gang te brengen. Nogmaals, uitwisseling over de inhoud vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en/of het kind/de jongere.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 juli 2013 zijn onder andere GGZ-instellingen verplicht te werken volgens de wettelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat is vastgelegd hoe hulpverleners moeten handelen in geval van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Pro Persona maakt gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals deze door de overheid is vastgesteld. De meldcode bestaat uit een stappenplan waarin ook de verwijsindex wordt meegenomen.

 

Dit plan bestaat uit de volgende stappen:

  1. Signalen van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling in kaart brengen.
  2. Het bespreken van de signalen met één of meerdere collega hulpverleners binnen Pro Persona en/of extern; op dit moment wordt er ook gekeken of de signalen aanleiding geven tot een registratie in de verwijsindex.
  3. Een gesprek met de ouders en/of het kind/de jongere.
  4. Wegen van vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op basis van stappen 1 tot en met 3 en of het om acute of structurele onveiligheid gaat.
  5. Beslissen: melden (ja/nee) en hulp verlenen of organiseren (ja/nee).

 

Belangrijk: voordat er hulp wordt aangeboden of een melding wordt gedaan, wordt dit altijd eerst besproken met de ouders en/of de patiënt.

 

Meer informatie


Datum laatste aanpassing: 27-06-2019

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten