Suïcidepreventie

 

 

Heeft u direct hulp nodig, bel 0800 - 0113

 

 

Het voorkomen van suïcide

 

Suïcide is het resultaat van een mix van risicofactoren, karaktereigenschappen en omstandigheden. Het is niet te voorspellen wie er uiteindelijk een geslaagde poging zal doen.

 

 

Intensieve crisisbehandeling thuis

 

Pro Persona helpt mensen die door psychiatrische problemen in een crisis zijn gekomen zoveel mogelijk thuis. Dat doet Pro Persona door een crisisdienst, die ook ’s avonds en in het weekend beschikbaar is. Dit team is inzetbaar in het volledige verzorgingsgebied van Pro Persona in de provincie Gelderland.
‘Cliënten geven vaak aan dat zij het liefst thuis behandeld willen worden in plaats van te worden opgenomen in een kliniek’, weet teamleider Anouska van Gorkum. ‘Die overtuiging delen wij en is verankerd in onze visie. Ambulante hulp biedt veel meer mogelijkheden om aan te sluiten bij de fysieke, sociale en maatschappelijke omstandigheden van cliënten en daaruit voortkomende hulpvragen.’

 

 

Platform suïcidepreventie Arnhem

 

Samen met Rijnstate Ziekenhuis, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, IrisZorg, politie en huisartsen werkt Pro Persona aan het verbeteren van de zorg voor mensen met suïcidaal gedrag. Het doel: de samenwerking in de keten bevorderen om zo de zorg te verbeteren en suïcides te voorkomen. Dat doen zij door afspraken te maken over wie doet wat en wanneer, met betrekking tot het signaleren, toeleiden, inschatten, verwijzen, beoordelen en behandelen.

 

Stroomschema ketenzorg preventie suïcide Arnhem

 

 

Training PitstopSuicide


Pro Persona biedt medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg een training aan op basis van een richtlijn voor de ‘diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Nederlands Instituut van Psychologen.

De training bestaat uit een of twee dagdelen, en een ondersteunende e-learningmodule waarmee medewerkers – in eigen tempo-  extra kennis tot zich kunnen nemen. Het gaat daarbij onder meer om inzicht in de factoren die invloed hebben op kwetsbaarheid, stress en de beleving van hulpeloosheid. De training hanteert een train-de trainer-programma, genaamd PitstopSuïcide (Professionals in Training to Stop Suïcide). Ervaren behandelaars worden eerst opgeleid tot trainer, vervolgens geven zij de kennis weer door aan hun eigen collega’s.

Doel is dat de deelnemers na afloop de actuele suïcidaliteit kunnen bepalen en die begrijpen tegen de achtergrond van de voorgeschiedenis van de cliënt.

Ook zelfstandig een diagnose stellen en een behandelplan ontwikkelen kan tot de trainingsdoelen behoren.
 

Aanmelding en informatie over de training:
Nora Caerteling: n.caerteling@pompestichting.nl
Wilma Hebbing: w.hebbing@propersona.nl

 

 

Suïcide bespreekbaar maken


In Nederland overwegen jaarlijks ruim 400.000 mensen zelfdoding; bijna een kwart onderneemt een daadwerkelijke poging. Dit aantal neemt ieder jaar toe.
Soms is er zoveel psychisch lijden, zoveel pijn, dat iemand denkt de enige uitweg om uit die onleefbare situatie te komen is om een eind aan het leven te maken. Niet meer willen leven kan ook betekenen: niet meer ‘op deze manier’ willen leven. Zelfdoding wordt meestal voorafgegaan door een proces. Dit proces is niet onomkeerbaar: het kan op elk moment gestopt worden. Sommige mensen zitten echter zo sterk vast in een neerwaartse spiraal van negatieve gedachten en emoties dat het omkeren van het proces moeilijk wordt. Hoe dichter bij de daad, hoe moeilijker te voorkomen. Een persoon in crisis blijft openstaan voor menselijk contact. De behoefte aan communicatie blijft bestaan. Daarom is het zo belangrijk gedachten aan zelfdoding bespreekbaar te maken; begrip te tonen voor de wanhoop, hopeloosheid en hulpeloosheid die iemand voelt.
Onze hulpverleners zijn getraind in het herkennen van signalen van gedachten aan zelfdoding en hoe ze de nood van de cliënt bespreekbaar kunnen maken.

 

Misverstanden over suïcide

 

  • Suïcide is een ziekte.
  • Suïcide is erfelijk.
  • Iemand meent het niet echt.
  • Mensen die erover praten doen het toch niet.
  • De verbetering die volgt na een poging betekent dat het risico voorbij is.
  • Suïcidaal gedrag betekent dat iemand dood wil.
  • Suïcide gebeurt plots, impulsief.

 

Hulp inschakelen

Artikel 'Doorvragen naar de zelfmoordplannen' Ad Kaasenbrood, psychiater Pro Persona

Artikel 'Zelfdoding? Maak het bespreekbaar!


Datum laatste aanpassing: 19-07-2024