U bent hier: Voor verwijzers - Acute hulp

Acute ambulante hulp

 

Mensen die door hun psychische problemen in crisis zijn, of dreigen te raken, en die zónder intensieve behandeling mogelijk opgenomen moeten worden in de kliniek van een GGZ-instelling, hebben baat bij een behandeling door één van de vier regionale IHT-teams van Pro Persona. De IHT-teams maken onderdeel uit van de Crisisdienst en zijn ook als zodanig bereikbaar. Er zijn IHT-teams in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel. Deze teams zijn bereikbaar via de verwijzerstelefoonnummers.

 

 

Aanmeldprocedure Acute hulp

Acute opname

 

Wat is IHT?

 

IHT staat voor Intensive Home Treatment: intensieve crisisbehandeling thuis. Het IHT-team reageert snel en adequaat op een (dreigende) psychische ontregeling en is in staat zeer intensieve, op de individuele situatie afgestemde zorg te leveren. Daarnaast begeleidt het IHT-team cliënten die na een opname naar huis gaan en daarbij nog extra ondersteuning nodig hebben. De zorg wordt geleverd dáár waar de cliënt verblijft. Dat kan thuis zijn maar bijvoorbeeld ook op een logeeradres, mits binnen de regio. De doelgroep wordt gevormd door in principe alle cliënten van 18-60 jaar. Het maakt niet uit welke klachten of diagnose spelen.

 

 

Intensiteit en duur behandeling

 

De teams zijn zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. De behandeling is zo intensief als nodig, met in het algemeen een maximum aantal thuisbezoeken van drie per dag. De behandeling duurt maximaal drie weken en kan onder bijzondere omstandigheden met drie weken verlengd worden. De IHT-teams hebben beperkte capaciteit, reden waarom de cliënt zo snel als mogelijk wordt toegeleid naar meer reguliere vormen van zorg.

 

Kenmerken IHT

 

Kenmerken van IHT zijn:

 

 • de outreachende benadering: zorg aan huis;
 • de multidisciplinaire zorg; psychiater, arts, psycholoog, ambulant verpleegkundigen/sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werker en ervaringsdeskundigen werken aan stabilisatie en leiden zo nodig toe naar geschikte vervolgbehandeling;
 • een shared caseload: het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de cliënten;
 • het herstelgericht werken, gericht op het behoud van maatschappelijke rollen;
 • werken vanuit de overtuiging dat de cliënt beter thuis aan zijn herstel kan werken dan in de kliniek van een GGZ-instelling. Of thuisbehandeling volledig mogelijk is, is afhankelijk van de ernst van het ziektebeeld en van de omgeving waarin de cliënt leeft.

 

De IHT-teams zullen in de nabije toekomst bestaan uit medewerkers met een achtergrond in verschillende aanliggende terreinen (verslavingszorg, forensische psychiatrie, jeugdzorg/kinder- en jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie). Gezien de aard van het werk, waarbij medicatie en het afwegen van medisch psychiatrische risico’s een grote rol speelt, wordt de rol van hoofdbehandelaar in het IHT-team door de psychiater vervuld.

 

 

Samenwerking met verwijzers

 

Een goede afstemming en samenwerking met u als verwijzer is van groot belang en een belangrijke succesfactor in het behandelen van cliënten die in crisis zijn. We spannen ons maximaal in om de samenwerking binnen de keten acute GGZ te optimaliseren. Wij doen dat in de vorm van: 

 

 • snelle terugrapportages na beoordeling en na afsluiting bij IHT;
 • het realiseren van crisisbeoordelingskamers binnen de vier regio’s van Pro Persona. Deze CBK’s maken het mogelijk dat de eerste beoordelingen die voorheen in de politiecel plaatsvonden nu binnen de GGZ-omgeving plaatsvinden;
 • het ketenoverleg suïcidepreventie;
 • het vragen om feedback van de vewijzer, de naasten en de cliënt betreffende de geboden IHT-zorg.

 

Samenwerking met cliënt en naasten

 

Naast de zorg voor de cliënt ondersteunt een IHT-team familie en naasten tijdens de crisis. Inhoudelijk ligt de focus op systemisch werken en empowerment van cliënt en diens netwerk. Interventies zijn gericht op:

 

 • de cliënt (behandeling);
 • het systeem (educatie en versterken van netwerk);
 • praktische ondersteuning (ADL, huishouden, financiën, et cetera).

 

Het behandelplan wordt in samenspraak met cliënt, familie en naasten, IHT-team (en regulier behandelaar, indien van toepassing) opgesteld en besproken in het ‘zorgafstemmingsgesprek’, dat zo snel mogelijk na start IHT wordt gevoerd.

 

Het IHT-team sluit bij een (dreigende) crisis van de cliënt zo snel en goed mogelijk aan bij een reeds lopende ambulante behandeling en zorgt voor optimale afstemming met ambulante behandelaars, cliënt en naastbetrokkenen.

 


Datum laatste aanpassing: 20-03-2018