Veelgestelde vragen

Administratief praktische zaken

Wat is een nevencliënt?

Als u niet zelf in behandeling bent, maar wel betrokken bent bij de behandeling van een familielid of vriend, wordt u gezien als 'nevencliënt’. Daarom zal ook van u een aantal gegevens worden gevraagd voor de administratieve afhandeling.

Wat doet Pro Persona met mijn persoonlijke gegevens?

Gedurende uw behandeling zal een aantal persoonlijke gegevens van u gevraagd worden. U kunt hierbij denken aan wettelijk verplichte gegevens, zoals BSN (burgerservicenummer) en legitimatie. Maar ook de gegevens van uw zorgverzekering. Die zijn nodig voor de administratieve afhandeling en verantwoording aan de zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de geldgever voor zorginstellingen. Het niet aanleveren van deze gegevens kan ertoe leiden dat een behandeling moet worden stopgezet. Dit gebeurt uiteraard niet als de behandeling strikt medisch noodzakelijk is.

Hoe zeg ik mijn afspraak af?

Wanneer u niet naar een gemaakte afspraak kunt komen, verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om dit uiterlijk 24 uur vóór de afspraak aan ons kenbaar te maken. U kunt dit doen door telefonisch contact op te nemen met de afsprakenbalie/het secretariaat van de afdeling waar u behandeld wordt.

Waar kan ik meer informatie vinden over administratief praktische zaken?

Kijk dan op de website van de Rijksoverheid of in dit informatievel van Pro Persona:

Administratieve en praktische zaken 2022

Crisiskaart

Wat is een Crisiskaart?

De Crisiskaart is een persoonlijk, klein opvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas. Deze kaart kan de cliënt 24 uur per dag bij zich dragen en is voor mensen die ooit een psychische crisis hebben meegemaakt of bang zijn er één mee te maken. Het is een document waarmee de cliënt vastlegt wat er moet gebeuren op het moment dat er sprake is van een (dreigende) crisis.

 

 

Lees meer over de Crisiskaart

 

Website Crisiskaart Nederland

Vragen en antwoorden over de Crisiskaart

 1. Wat is de Crisiskaart?
 2. Is de Crisiskaart iets voor mij?
 3. Hoe ziet de Crisiskaart eruit?
 4. Hoe kom ik aan een Crisiskaart?
 5. Hoe gaat het maken van een Crisiskaart in zijn werkk?
 6. Ik ben geen cliënt van Pro Persona. Kan ik toch een Crisiskaart krijgen?
 7. Ik woon buiten het werkgebied van Pro Persona. Kan ik een Crisiskaart krijgen?
 8. Zijn er kosten verbonden aan de Crisiskaart?
 9. Worden mijn persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld?
 10. Wat als mijn persoonlijke gegevens wijzigen?
 11. Hoe lang is mijn Crisiskaart geldig?
 12. Hoe krijg ik meer informatie over de kaart?

 

 

1. Wat is de Crisiskaart?

Een Crisiskaart is een persoonlijk, klein opvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas, bedoeld voor mensen die weten dat ze in een psychische crisis kunnen komen. Dit kaartje kunt u 24 uur per dag bij u dragen. Op de kaart staat hoe anderen kunnen handelen in een crisissituatie, welke afspraken daarover zijn gemaakt en wie de contactpersonen zijn die geïnformeerd moeten worden.

 

Naar boven

 

  

2. Is de Crisiskaart iets voor mij?

De Crisiskaart is iets voor u, als u bang bent om in een crisissituatie te komen en als u het voor of tijdens de crisis moeilijk vindt duidelijk te maken wat er met u aan de hand is. Door uw Crisiskaart op zo’n moment te laten zien, kunnen anderen lezen hoe te handelen.

 

Naar boven

 

  

3.Hoe ziet de Crisiskaart eruit?

Crisiskaart.

 

Naar boven

 

  

4. Hoe kom ik aan een Crisiskaart?

Als u in het bezit wilt komen van een Crisiskaart, dan kunt u bellen met een consulent in uw regio.

 

U stelt uw Crisiskaart op met een consulent die zelf cliëntervaring heeft in de psychiatrie.

 

Naar boven

 

  

 5. Hoe gaat het maken van de Crisiskaart in zijn werk?

Het maken van een Crisiskaart gaat alsvolgt in zijn werk:

 • U neemt zelf contact op met de consulent in uw regio;
 • Bij de kennismaking krijgt u uitleg over de Crisiskaart en het opstellen van uw crisiskaartplan;
 • Samen met de consulent werkt u uw Crisiskaartplan verder uit;
 • U bespreekt uw plan met alle betrokkenen en indien zij akkoord zijn met de afspraken die u met hen hebt gemaakt, ondertekend iedereen het plan;
 • Van uw consulent ontvangt u uw persoonlijke Crisiskaart;
 • Het Crisiskaartplan wordt in het Electronisch PatiëntenDossier (EPD) geplaatst.

 

Naar boven

 

6. Ik ben geen cliënt van Pro Persona. Kan ik toch een Crisiskaart krijgen?

De crisiskaart kan worden aangevraagd door alle cliënten van Pro Persona. Mocht u geen cliënt meer zijn, dan is het bij sommige uitzonderingen mogelijk om een Crisiskaart aan te vragen. In dat geval is het de bedoeling dat de huisarts zorg draagt voor een goed verloop in een eventuele crisissituatie. Je kan wel altijd zelf een Hulpkaart aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.hulpkaart.nl

 

Naar boven

 

  

7. Ik woon buiten het werkgebied van Pro Persona. Kan ik een Crisiskaart krijgen?

Neemt u in zo’n geval contact op met de consulent in uw regio en informeert u naar de mogelijkheden.

 

Naar boven

 

  

8. Zijn er kosten verbonden aan de Crisiskaart?

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de Crisiskaart.

 

Naar boven

 

  

9. Worden mijn persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld?

Ja, uw persoonlijke gegevens worden door de consulent met zorg behandeld en opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor derden.

 

Naar boven

 

 

10. Wat als mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

Als uw persoonlijke gegevens wijzigen geeft u dit door aan de consulent. Nadat de gegevens zijn gewijzigd ontvangt u een bijgewerkte Crisiskaart.

 

Naar boven

 

 

11. Hoe lang is mijn Crisiskaart geldig?

De kaart blijft in principe geldig zolang de kaarthouder en de betrokkenen achter de afspraken staan. Jaarlijks wordt u uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. In dit gesprek met de consulent kunt u vertellen over uw ervaringen met de Crisiskaart, eventuele klachten/opmerkingen delen en wijzigingen doorgeven.

 

Naar boven

 

 

12. Hoe krijg ik meer informatie over de kaart?

Mochten nog niet al uw vragen hiermee zijn beantwoord, dan kunt u zich wenden tot de consulenten. 

 

Naar boven

Wie zijn de Crisiskaart-consulenten?

 

Arnhem Jettie van Beuningen 06 25 01 24 32
Ede Luc Menting 06 50 20 07 94
Nijmegen Lars Lamers 06 46 70 11 05

 

 

Ervaringsdeskundigen

Wat zijn ervaringsdeskundigen?

Binnen Pro Persona werken ervaringsdeskundigen: vrijwilligers en medewerkers met cliëntervaring in de GGZ. Zij werken allen vanuit de overtuiging van het belang en de waarde van herstel- en krachtgericht werken.

Bij herstel- en krachtgericht werken gaan we uit van en sluiten we aan bij het proces van een cliënt. Het proces waarin hij of zij het eigen leven weer in de hand krijgt door het oppakken van betekenisvolle rollen en doelen. Hierbij staat de eigen kracht steeds centraal.

Naast het aansluiten bij dit proces buiten de zorg, kan de ervaringsdeskundige ook binnen de behandeling een rol vervullen. We noemen enkele voorbeelden:

 • aanwezig te zijn voor de cliënt, met aandacht voor diens belevingswereld. De ervaringswerkerkent immers (een gedeelte van) deze beleving uit eigen ervaring, wat een zeer krachtige steunfactor is vanwege erkenning en daardoor hoop;
 • het verlagen van de drempel in de hulpverlening voor cliënten die een slechte ervaring of eennegatieve houding hebben ten opzichte van hulpverleners. Dit is onder andere mogelijk door de gelijkwaardigheid tussen ervaringswerker en cliënt;
 • het vervullen van een voorbeeldfunctie in het kader van herstel richting cliënt, alsmede binnen het behandelteam. De ervaringswerker geeft hoop en stimuleert;
 • het verschaffen van inzichten aan professionals en organisatie vanuit cliëntenperspectief;
 • het dichten van de kloof tussen cliënt en hulpverlener door het benoemen, vertolken en verduidelijken van het perspectief en de leefwereld van de cliënt.


Binnen Pro Persona werken ervaringsdeskundigen in FACT-teams, als consulent Crisiskaart, als voorlichters en als cursusleiders. Zij werken in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel.

Gedragscode, huis- en afdelingsregels

Waarom heeft Pro Persona een gedragscode, huis- en afdelingsregels?

Goede hulpverlening aan cliënten, integriteit, dienstverlenend en professioneel zijn en een goed arbeidsklimaat voor medewerkers, daar zet Pro Persona zich voor in. Dit stelt eisen aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Pro Persona beschikt om die reden over een gedragscode en huisregels.

De gedragscode geldt voor medewerkers en geeft duidelijkheid over wat Pro Persona verstaat onder een professionele manier van omgaan met cliënten en collega's. De huis- en afdelingsregels zijn opgesteld om uw verblijf binnen Pro Persona zo prettig mogelijk te maken. De huisregels gelden in alle gebouwen van Pro Persona. De afdelingsregels betreffen de afdeling waar u in behandeling of opgenomen bent.

 

De 'Huisregels ambulante zorg' en de 'Huisregels klinische zorg' kunt u vinden in de rubriek Folders. De afdelingsregels ontvangt u op de afdeling.

Vergoedingen en kosten

Hoe worden de kosten van mijn behandeling vergoed?

Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling (incl. de diagnostische contacten die nodig zijn) meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed.

Let op wanneer u overstapt naar een andere zorgverzekeraar! Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check of door de nieuwe zorgverzekeraar de kosten van de behandeling (volledig) vergoed worden.

Ik wil niet dat mijn diagnose op de factuur wordt vermeld. Hoe pak ik dat aan?

Als u niet wilt dat de diagnose wordt vermeld op de factuur, kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar.

Hoe hoog is mijn eigen risico?

Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Dit betekent dat u maximaal €385,00 moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Het kan zijn dat u daarnaast een vrijwillig eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. Vanaf uw eerste contact (vaak het intakegesprek) worden kosten in rekening gebracht.

Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, om zo duidelijkheid te krijgen over de kosten en vergoedingen in uw situatie.

Waar vind ik een overzicht van Pro Persona zorgkosten?

Klik op de volgende link voor een schematisch overzicht:

GGZ zorgkosten 2022/2023

Bij inhoudelijke vragen van de cliënt, kan hij/zij bellen naar het secretariaat van de afdeling waar ook de behandeling plaatsvindt.

Met welke gemeenten heeft Pro Persona contracten afgesloten?

Pro Persona heeft met alle gemeenten in de regio, behalve Zaltbommel & Maasdriel, contracten afgesloten.

Wat is het zorgprestatiemodel (ZPM)?

Het zorgprestatiemodel (ZPM) gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz), vanaf 01-01-2022 wordt betaald. Met ggz bedoelen we generalistische ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz. Het ZPM is niet van toepassing op jeugd-ggz en ggz geleverd door de praktijkondersteuner van de huisarts. In het ZPM is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het ZPM gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Waarom een nieuwe bekostiging en wat merk ik ervan (ZPM)?

De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Behandelaren en secretariaten waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekeningen voor de verleende zorg waren erg onduidelijk en werden vaak pas na lange tijd verstuurd. Zo was moeilijk te achterhalen welke zorg er nu precies verleend was. Dat zorgde ook voor onduidelijkheid bij cliënten.

 

De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u heeft gesproken, hoe lang dit gesprek geduurd heeft en wat daarvoor in rekening gebracht wordt. Ook ziet u de rekening sneller.

Hoe werkt het ZPM?

Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. Of een aantal dagen en nachten in een kliniek. In het ZPM heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de declaratie die Pro Persona aan de zorgverzekeraar stuurt. Op basis hiervan weet de zorgverzekeraar welk bedrag hij aan Pro Persona moet vergoeden.

 

U hoeft zelf niets te doen. Pro Persona zorgt dat alle zorgprestaties binnen uw behandeling (ook de contacten die nodig zijn om tot een behandelplan te komen) opgeschreven en in rekening gebracht worden. We sturen de rekening naar de zorgverzekeraar, op een veilige manier.

Hoeveel kost mijn behandeling?

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken.

Wat zie ik op het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar?

Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg er is betaald. Daarom ziet u op het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar welke zorgprestaties voor uw behandeling zijn ingezet. Het declaratieoverzicht is vaak terug te vinden op de eigen risico overzichten die u van de zorgverzekeraar ontvangt. Uw zorgverzekeraar kan u helpen om het declaratieoverzicht te begrijpen en kan uitleg geven over het eigen risico dat u in het lopende kalenderjaar hebt afgesloten. Als u vragen hebt over een in rekening gebrachte zorgprestatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het team waar u in behandeling bent.

Welke zorgprestaties zijn er?

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties:

 • Consulten: Dit zijn de gesprekken: telefonisch, fysiek of online (chat of per mail), die u heeft met uw zorgverlener.

 • Groepsconsulten: U praat met de zorgverlener in een groep met andere patiënten; een groepsconsult wordt verrekend per half uur. In dit half uur bent u minimaal 1 minuut aanwezig geweest. Een groep van 120 minuten levert een declaratie van 4 x een half uur.

 • Overige prestaties: U heeft bijvoorbeeld crisiszorg ontvangen of u heeft zorg ontvangen vanuit de verplichte GGZ.

 • Verblijfsdagen: Een dag inclusief opvolgende nacht in een kliniek.

 

Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk of reistijd bij huisbezoeken. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden, als dat van toepassing is, bij een consult of een verblijfsdag opgeteld.

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

 • Het beroep van de zorgverlener; Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige.

 • Het type consult; Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult; een groepsconsult wordt verrekend per half uur. In dit half uur bent u minimaal 1 minuut aanwezig geweest.

 • De duur van het individuele consult; De duur van het contact op uw rekeningoverzicht kan in werkelijkheid iets langer of korter geweest zijn. De afwijking mag echter niet groter zijn dan 15 minuten.


Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener gehad via email of chat? Dan kan dit als één consult op de rekening staan.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken.

Hoe wordt het eigen risico voor een behandeling in de ggz berekend?

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2022 is een kalenderjaar en 2023 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het ZPM is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Een voorbeeld:
In 2022 heeft u 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2023 heeft u 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2022. De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2023.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar? 
Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al hebt betaald. Of een deel daarvan.

Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico in 2022 bedraagt 385 euro. In 2023 blijft dit hetzelfde. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u zelf koos voor een hoger eigen risico bedrag betaald u een groter deel van uw zorgkosten.

 

Als u een behandeling krijgt in de forensische zorg dan betaalt het ministerie van Justitie en Veiligheid uw behandeling. Hierdoor heeft het ook geen invloed op jouw eigen risico van de zorgverzekering.

Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maak u zich zorgen over of u het wel kunt betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar en vraag of bijvoorbeeld een betalingsregeling mogelijk is.

Wat is de stand van zaken van de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars voor 2024?

Pro Persona verwacht voor 2024, net als in eerdere jaren, met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten.
 
Voor iedereen die 18 jaar of ouder is, valt de behandeling die Pro Persona geeft, in het basispakket van de zorgverzekering.

 Mensen die op dit moment al zorg krijgen van Pro Persona GGz, krijgen de zorgkosten in 2024 vergoed. Degenen die op dit moment op de wachtlijst staan, is de vergoeding van zorg in 2024 afhankelijk van het afsluiten van een contract met hun zorgverzekeraar.

Wachttijden

Wat zijn de wachttijden bij Pro Persona?

Soms is sprake van wachttijden. De wachttijden worden beïnvloed door verschillende omstandigheden, waar we niet altijd grip op hebben.Toch geven we graag een indicatie van de wachttijden voor de intake en behandeling. U kunt deze vinden door op de volgende link te klikken: Wachttijden.

Wetenschappelijk onderzoek

Waarom doet Pro Persona wetenschappelijk onderzoek?

Om de  beste behandelingen te kunnen bieden doet Pro Persona wetenschappelijk onderzoek.
Dat laat ons zien wat de effecten zijn van wat we doen. Onderzoekers van Pro Persona werken hiervoor nauw samen met  instellingen als  de Radboud Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).


Wat is het doel van wetenschappelijk onderzoek?
Een belangrijk doel van onderzoek is om onze kennis over psychische aandoeningen te vergroten. Door middel van onderzoek kunnen we kijken naar effectievere behandelmethoden  of naar nieuwe manieren om een goede diagnose te stellen. Daarmee kan de kwaliteit van de zorg die Pro Persona biedt verbeterd worden.


Waarom vindt Pro Persona wetenschappelijk onderzoek belangrijk?
Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om de diagnostiek en behandeling van psychische klachten te verbeteren. Door het onderzoek dat in het verleden is gedaan weten we tegenwoordig meer over allerlei psychische aandoeningen en hoe deze het beste behandeld kunnen worden. Hierdoor zijn bijvoorbeeld sommige behandelingen  korter geworden, en worden er minder mensen opgenomen. Al met al heeft onderzoek er aan bij gedragen dat wij u goede, werkzame behandelingen kunnen bieden. Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering.

 

Wat houdt deelname aan wetenschappelijk onderzoek in?
Wat deelname precies inhoudt, verschilt  per onderzoek. Voor het ene onderzoek vult u een vragenlijst in of doet u een aantal testjes op de computer, voor het andere onderzoek krijgt u een aangepaste behandeling.  U kunt er op vertrouwen dat het onderzoek van goede kwaliteit is, al het wetenschappelijke onderzoek waaraan Pro Persona deelneemt moet aan strenge eisen voldoen. 

 

Wij hopen dat zo veel mogelijk mensen mee willen doen aan ons wetenschappelijk onderzoek.

Zo bouwen we samen aan meer kennis en betere behandelingen!

 

Een paar voorbeelden van lopend onderzoek bij Pro Persona

 • NijCare
  Pro Persona en de Radboud Universiteit doen samen onderzoek naar angst en depressie. Kijk op de website van NijCare voor meer informatie.
 • Computertrainingen bij PTSS (ChIP) en depressie (Cognitrain)
  Eenvoudige computertrainingen lijken een gunstige invloed te kunnen hebben op angst en stemmingsklachten. Of dat ook zo werkt voor onze patiënten? Dat zijn we nu aan het onderzoeken bij Pro Persona.
 • HAN
  Pro Persona en de HAN doen samen onderzoek naar sociale en methodische aspecten van de begeleiding van mensen met ernstige psychische aandoeningen.