U bent hier: Service en contact - Klachten

Klachten

 

De medewerkers van Pro Persona doen er alles aan om u te behandelen op een manier die bij uw wensen en verwachtingen past. Toch blijft het mensenwerk. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling, of dat het contact met uw hulpverleners anders verloopt dan verwacht. Als u hierover een klacht heeft, willen wij dat graag weten. Dan kunnen wij samen met u zoeken naar een oplossing. Bovendien kunnen wij maatregelen nemen die de hulpverlening kan verbeteren. Meer informatie over de klachten kunt u vinden in de brochure ‘Heeft u een klacht?’.

 

 

Klachten over een gedraging van een medewerker

 
Een gesprek met de direct betrokkenen is meestal de beste manier om tot een oplossing te komen. Ook kunt u hierbij de leidinggevende betrekken. Als u dit prettig vindt, kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze treedt op als bemiddelaar en zoekt samen met u en de overige betrokkenen naar een oplossing. Er zijn klachtenfunctionarissen in de regio's Arnhem, Nijmegen, RivierenlandVeluwe Vallei en Wolfheze

Aan de bemiddeling van een klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden.

 

Krijgt u verplichte zorg of denkt men er over na u verplichte zorg op te leggen? Dan hebt u ook recht op advies en bijstand van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De ondersteuning van een pvp is gratis.

Er is een pvp voor Wolfheze en Arnhem, een pvp voor EdeTielVeenendaal en een pvp voor Nijmegen.

 
Als u niet in gesprek wilt of u niet tevreden bent over de uitkomst van uw gesprek met de direct betrokkene(n), dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Hiervoor gebruikt u het digitaal in te vullen Klachtenformulier Cliënten (Wkkgz).

U kunt dit klachtenformulier ook als PDF downloaden en invullen.
Dit formulier stuurt u naar het directiesecretariaat van de locatie waar u in behandeling bent.

 

Pro Persona is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Zorg. Hier kunt u terecht als u eerst een schriftelijke klacht heeft ingediend bij Pro Persona en u het niet eens bent met de uitkomst van uw klachtafhandeling.

 

 

Onafhankelijke klachtencommissie Wvggz

 

Heeft u een klacht die betrekking heeft op dwangmedicatie, dwangbehandeling, separatie, beperking vrijheden, opname in een kliniek, het uitoefenen van toezicht, onderzoek aan kleding of lichaam, onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen, het controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen of het niet toepassen van het zorgplan dan valt uw klacht onder de klachtencommissie Wvggz.


Een gesprek met de direct betrokkenen is meestal de beste manier om tot een oplossing te komen. Ook kunt u hierbij de leidinggevende betrekken.

 

U kunt advies en bijstand van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) krijgen. De ondersteuning van een pvp is gratis. Er is een pvp voor Wolfheze en Arnhem, een pvp voor EdeTielVeenendaal en een pvp voor Nijmegen.

 

Als u niet in gesprek wilt of niet tevreden bent over de uitkomst van uw gesprek met de direct betrokkenen, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie Wvggz. Dit kan middels het digitaal in te vullen Klachtenformulier Cliënten Wvggz.

 

U kunt dit klachtenformulier ook als PDF downloaden en invullen. U kunt het ingevulde formulier vervolgens opsturen of in Wolfheze in het hoofdgebouw in het postvak van de klachtencommissie (laten) leggen.

 

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie of heeft de commissie niet tijdig een beslissing genomen, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de rechter ter verkrijging van een beslissing over de klacht.

 

 

Klachten Jeugd

 

Een gesprek met de direct betrokkenen is meestal de beste manier om tot een oplossing te komen. U kunt hierbij de leidinggevende betrekken.

 

Ook kunt u de hulp inschakelen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon in de Jeugdzorg van Jeugdstem:  Laat je horen | Jeugdstem Telefoon: 088 – 555 1000

 

Als u niet in gesprek wilt of niet tevreden bent over de uitkomst van uw gesprek met de direct betrokkenen, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie Jeugd van Quasir waarbij Pro Persona is aangesloten.

 

Uw klacht kunt u per e-mail indienen bij de ambtelijk secretaris van de onafhankelijke klachtencommissie Jeugd van Quasir:  ambtelijksecretaris@quasir.nl

 

Uw klacht dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • naam, adres- en contactgegevens klager;
  • een voldoende duidelijke beschrijving van het feit of de feiten en van de gedraging of de gedragingen waarover wordt geklaagd, met vermelding van datum of data;
  • tegen welke Instelling en welk persoon of personen of welk orgaan van de Instelling de klacht of de klachten zich richt of richten.

 

Een vertrouwenspersoon kan u bijstaan als u dat wenst.

 

Familie

 

Bent u als familie of naastbetrokkene ontevreden over uw bejegening door medewerkers van  Pro Persona? Bespreek dit dan met de medewerker of diens leidinggevende. Wanneer het gesprek niet naar tevredenheid is verlopen kunt u het Klachtenformulier familie en naasten invullen. Meer informatie kunt u vinden in onderstaande brochures:
- Folder Familie en naastenraad – En, hoe gaat het met u?

 

Een familievertrouwenspersoon kan u ook helpen bij het bemiddelen tussen u en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. Meer informatie.


De landelijke Geschillencommissie Zorg is niet toegankelijk voor klachten over gedragingen jegens familie en naasten.

 

Lees meer
Klachtenreglement Cliënten (Wkkgz)
Bijlage vergoeding kosten geschillencommissie (Wkkgz)
Klachtenreglement Wvggz
Klachtenreglement Jeugd
Klachtenreglement Familie en naasten
Cliëntenraden
Jaarverslag klachten cliënten Wkkgz 2021


Lees meer

Klachten - Algemene informatie over de hoorzitting - Jeugd
Klachten - Algemene informatie over de hoorzitting - Wvggz
Klachten - Heeft u een klacht? - Laat het ons weten!

Datum laatste aanpassing: 29-04-2024