ANBI informatie Stichting Pro Persona GGz

Stichting Pro Persona GGz is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Instellingen die als ANBI zijn aangemerkt kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, bijvoorbeeld bij erven en schenken.

 

Een ANBI is bij wet verplicht een aantal gegevens online te publiceren. Deze gegevens zijn voor Stichting Pro Persona GGz op deze webpagina opgenomen. Voor algemene informatie over het aangemerkt zijn als ANBI verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

 

Doelstelling blijkens de statuten van Stichting Pro Persona GGz
Stichting Pro Persona GGz kent als (statutaire) doelstelling het bevorderen van de geestelijke volksgezondheid door het verlenen van vraaggerichte, flexibele hulp aan cliënten met psychische problemen of psychische stoornissen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Stichting Pro Persona GGz beoogt niet het maken van winst.

 

Stichting Pro Persona GGz maakt deel uit van de Pro Persona Groep. Aan het hoofd van de Pro Persona Groep staat Stichting Pro Persona Holding. De bestuurders van Stichting Pro Persona Holding zijn tevens bestuurder bij Stichting Pro Persona GGz.

 

In concernverband draagt de Pro Persona Groep bij aan het bevorderen van geestelijke, maatschappelijke en forensische gezondheidszorg door het bieden van een goed gespreid en gecoördineerd stelsel van ambulante, semimurale en intramurale geestelijke, maatschappelijke en forensische gezondheidszorg. Stichting Pro Persona GGz zal met haar doelstelling het gemeenschappelijk belang van de Pro Persona Groep zoveel mogelijk bevorderen.

 

Naam rechtspersoon

Stichting Pro Persona GGz

Adres

Wolfheze 2

Postcode

6874 BE

Plaats

Wolfheze

Telefoonnummer

(026) 483 31 11

Identificatienummer Kamer van Koophandel

41053219

RSIN

804833011

E-mailadres

communicatie@propersona.nl

Internetpagina

www.propersona.nl

Raad van Bestuur

Mw. P.H.M. (Patricia) Esveld (voorzitter)

Dhr. M.J.P.M. (Marc) Verbraak

Dhr. R.L.G (Rob) Storms

Raad van Toezicht

Dhr. E. de Jaeger (voorzitter)

Dhr. G.H.J. (Chiel) Huffmeijer

Mw. F.H. (Ria) Stegehuis

Dhr. K. (Krishna) Taneja

Mw. J. (Jessica) Wesselius

Mw. A. (Anny) Hartstra

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor het personeel is onderworpen aan de CAO GGZ/FWG.

 

Voor de bezoldiging van het bestuur gelden de kaders van de WNT. Wij verwijzen hiervoor tevens naar de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Pro Persona Holding.

Beleidsplan

Meer over het beleid en de strategie van Stichting Pro Persona GGz kunt u terugvinden in het beleidsplan van Stichting Pro Persona GGz.

Verslag activiteiten

Het verslag van de uitgevoerde activiteiten van Stichting Pro Persona GGz kunt u terugvinden in het Activiteitenverslag Stichting Pro Persona GGz .

Financiële verantwoording

Dit kunt u vinden in onze jaarverslaglegging

 

 
 
 
 
 

Datum laatste aanpassing: 13-02-2024