Beleidsplan stichting Pro Persona GGZ


1. Inleiding

Stichting Pro Persona GGz beschikt over een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Een instelling met een ANBI-status dient te beschikken over een actueel beleidsplan. Dit beleidsplan geeft op hoofdlijnen inzicht in de manier waarop Stichting Pro Persona GGz haar doelstelling bereikt.


Dit beleidsplan geldt voor de periode december 2020 tot en met 31 december 2025 en zal daarna worden geactualiseerd. 


2. Organisatie en beleid


Algemeen

Bij de Pro Persona Groep is de generalistische Basis GGZ en de specialistische GGZ ondergebracht in Stichting Pro Persona GGz. 

Stichting Pro Persona GGz  kent als (statutaire) doelstelling het bevorderen van de geestelijke volksgezondheid door het verlenen van vraaggerichte, flexibele hulp aan cliënten met psychische problemen of psychische stoornissen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


Stichting Pro Persona GGz tracht haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door:

 1. het oprichten en exploiteren van een of meerdere instellingen of voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg;
 2. het scheppen van een gunstig onderzoeks-, behandelings-, verzorgings-, en verplegingsklimaat voor cliënten;
 3. het zowel kwantitatief als kwalitatief afstemmen van de personele voorzieningen op het adequaat uitvoeren van de taken van Stichting Pro Persona GGz;
 4. het bevorderen van de ontplooiingsmogelijkheden van de medewerker in zijn functie, rekening houdend met zijn ambities en capaciteiten in relatie tot de behoeften van Stichting Pro Persona GGz;
 5. het (medewerking verlenen aan het) geven van opleidingen;
 6. het verrichten en bevorderen van (wetenschappelijk) onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en preventieprogramma’s op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg;
 7. het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de zorgverlening;
 8. het bevorderen van overleg en samenwerking met andere zorgaanbieders en organisaties;
 9. alle andere wettelijke middelen, die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn;
 10. het aanstellen van meer ervaringsdeskundigen.

 


In de praktijk betekent dit dat Stichting Pro Persona GGz als organisatie zowel letterlijk als figuurlijk midden in de maatschappij wil staan: dicht bij onze cliënten en hun naasten, samen met de partners in de zorgketen vanuit waardegerichte zorg. De belangrijkste kern daarin is de juiste zorg op de juiste plek.

 

Hier spelen wij dagelijks op in door inhoudelijk de best denkbare zorg te leveren die gestoeld is op wetenschappelijke grondslagen en richtlijnen. Daarnaast vragen wij ons telkens af welke behandelprogramma’s qua duur en vorm het meest passend zijn. Wij willen daarin flexibel en wendbaar zijn, daarom maken wij gebruik van digitale zorgvormen en hebben vanuit het perspectief van positieve gezondheid een voortdurende focus op de versterking van de eigen kracht en krachtige levensgebieden van de cliënt.

 

Zorg op afstand en zelfmanagement vormen positieve levensgebieden met aandachtig luisteren en aansluiten bij de vraag van de cliënt. Voor cliënten met een langdurige zorgvraag is zorg in samenhang georganiseerd met wijkgericht werken, over huidige grenzen van stelsels heen. Om samen met de cliënt zo aan het werk te zijn, is onze blik steeds gericht op hoe wij kunnen vernieuwen.

 

Want soms zijn nieuwe antwoorden op bestaande vraagstukken nodig. Deze ontwikkeling heeft een zeer krachtige en geborgde inzet en overtuiging nodig van medewerkers en cliënten. Die betrokkenheid is zichtbaar bij het verder ontwikkelen en vormgeven van visie en vernieuwing. Daarnaast werken wij er naar toe om deze invloed en betrokkenheid ook tot uitdrukking te laten komen in de werkwijze en inrichting van de organisatie. 


De missie en visie van Stichting Pro Persona GGz luiden:


Motto

‘Het begint met aandachtig luisteren!’


Missie

‘Met hart voor de cliënt en verstand van behandelen, helpen wij mensen met een psychische hulpvraag. Dat doen wij met de cliënt en bij voorkeur in nauwe samenwerking met het netwerk van de cliënt en andere zorgverleners.’


Kernwaarden

‘Wij werken altijd vanuit de persoonlijke hulpvraag waarbij we de cliënt en zijn omgeving benaderen vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Wij zijn een wendbare en innovatieve organisatie met een gezonde bedrijfsvoering. Dit komt tot uiting in alle samenwerkingsrelaties, zowel binnen als buiten de organisatie.’

 

 

Pro Persona Connect

Binnen Stichting Pro Persona GGz geeft het organisatieonderdeel Pro Persona Connect invulling aan de planbare, ambulante behandeling van mensen met een psychische hulpvraag. Planbare zorg definiëren wij daarbij als alle zorg die zich naar inhoud, vorm, intensiteit en duur binnen redelijke grenzen min of meer laat voorspellen. Leidend is de ‘reis van de cliënt’ en diens hulpvraag.Onder Pro Persona Connect vallen de volgende cliëntstromen:

 • Generalistische Basis GGZ, preventie en POH-GGZ 
 • Planbare ambulante gespecialiseerde GGZ
 • TOP GGZ-afdelingen: Expertisecentrum Depressie en Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS
 • Jeugd afdelingen (poli- en FACT-jeugdteams) 
 • Afdeling Doven & Slechthorenden.

 

De bedoeling van Pro Persona Connect is de Basis GGZ en de korter durende specialistische GGZ dichtbij elkaar te brengen. 

 

Spoedeisende & Netwerkgerichte zorg

De organisatieonderdelen Spoedeisende & Netwerkgerichte GGZ (S&N GGZ) Midden en Zuid geven invulling aan de spoedeisende en netwerkgerichte ambulante en klinische zorg van Stichting Pro Persona GGz.S&N GGZ Midden beslaat de regio’s Arnhem en Ede. S&N GGZ Zuid beslaat de regio’s Nijmegen en Tiel. In beide regio’s wordt door deze organisatieonderdelen de volgende zorg aangeboden:

 • Crisisdienst
 • Volwassenenzorg: IHT, ADB, FACT en Klinieken
 • Ouderenzorg: IHT, ADB, Ambulant en Klinieken

 

Voortgezette behandeling en Neuropsychiatrie in Wolfheze 

De voortgezette behandeling in de langdurige zorg is bij Stichting Pro Persona GGz geconcentreerd op de locatie Wolfheze. Als uitgangspunten worden herstelgerichte zorg, veiligheid, healing environment en positieve gezondheid centraal gezet. Hier wordt de volgende zorg aangeboden:

 • Voortgezette behandeling volwassenen en ouderen
 • Neuropsychiatrie
 • Dagbesteding met o.a. interne activiteiten begeleiding

 


3. Strategie

Stichting Pro Persona GGz kent voor de komende jaren strategische doelstellingen.


I. Zorg

 • Betere service door planbare behandelingen effectief in te zetten
 • Intensivering en versnellen van ambulante zorg: geambulantiseerd werken is het uitgangspunt
 • Verdere ontwikkeling High Intensive Care 
 • Werken aan kwalitatief hoogwaardige langdurige zorg met o.a. ketenpartners

 

II. Ondersteuning

De primaire zorgprocessen vragen om optimale ondersteuning en huisvesting. De ondersteunende diensten leveren efficiënte bedrijfsvoering processen en adviesdiensten van hoge kwaliteit, zodat onze zorgprofessionals zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Hierin vormen duurzaamheid, lean-procesinrichting en continu verbeteren van onze dienstverlening de belangrijkste uitgangspunten. Wij zijn daarbij transparant, klantgericht en maximaal ontzorgend.

 

Om wendbaar en flexibel te kunnen hebben wij aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wij organiseren ons doelmatig en slim, en maken gebruik van (ICT) middelen om werkplekonafhankelijk te kunnen werken en behandelen. Hierdoor zorgen wij tevens dat de vervoersbewegingen voor medewerkers en cliënten beperkt kunnen worden.

 

Stichting Pro Persona GGz geeft expliciet tijd en ruimte aan toegepast wetenschappelijk onderzoek, het faciliteren en stimuleren van opleidingen en initiatieven voor innovaties. Onderzoek en opleidingen vragen om, én dragen bij aan een leerklimaat dat nodig is om voortdurend te verbeteren. Onderzoekers, opleiders, opleidelingen en stagiaires brengen de laatste stand van zaken in de diverse vakgebieden binnen in onze organisatie en stellen de vragen die ons scherp houden.  

 

Innovaties kunnen liggen op het vlak van technologie, behandelinhoud of een combinatie daarvan. Daarnaast wil Stichting Pro Persona GGz langs innovatie teams en/of tijdelijke projecten de uitkomsten van gevalideerd toegepast wetenschappelijk onderzoek snel beschikbaar maken ter ondersteuning van de zorgkwaliteit en effectiviteit.

 

Passend bij onze missie en visie gaan wij op zoek naar nieuwe vormen van participatie in (beleids)ontwikkeling en medezeggenschap. Dat doen wij samen met medewerkers, cliënten, de ondernemingsraden en cliëntenraden. 

 

III. Financieel

Wij werken toe naar een structureel gezonde bedrijfsvoering binnen elk organisatieonderdeel. 

 

 

4. Inkomstenwerving, beheer en besteding van vermogen

De wijze van inkomstenverwerving en de wijze van de besteding en beheer van het vermogen is terug te vinden in de jaarverslaglegging van Stichting Pro Persona GGz, het activiteitenverslag van Stichting Pro Persona GGz en het bestuursverslag zoals dat te lezen is in de geconsolideerde jaarverslaglegging van Stichting Pro Persona Holding.  


De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor. De Raad van Bestuur maakt na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het bestuursverslag op. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant, die daarover aan de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht verslag uitbrengt. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor.


Het vermogen en de inkomsten van Stichting Pro Persona GGz worden gevormd door:

 1. de inkomsten uit de activiteiten van Stichting Pro Persona GGz;
 2. bijdragen en subsidies door of vanwege de overheid of anderen;
 3. het eigen vermogen van Stichting Pro Persona GGz en de daaruit voortvloeiende inkomsten;
 4. verkrijgingen krachtens erfstellingen, schenkingen en legaten;
 5. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.

 

Nalatenschappen worden door Stichting Pro Persona GGz slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Het vermogen wordt door Stichting Pro Persona GGz beheert op bankrekeningen bij de ING bank.

 


De belangrijkste financieringsbronnen voor Stichting Pro Persona GGz zijn de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO). 

 

 
 

Datum laatste aanpassing: 06-07-2022